O nás

Zřizovatel:

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba,
708 56 Ostrava-Poruba, Klimkovická č. 55/28,
okres Ostrava – město, IČ 00845451
Příspěvková organizace byla zřízena usnesením Zastupitelstva městského obvodu Poruba č. 329/11
ze dne 27. 4. 2004 s účinností ke dni 1. 7. 2004

Organizace:

Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace
Se sídlem: Průběžná 6222/122, Ostrava – Poruba, PSČ 708 00
zastoupená: ing. Simonou Malinovou – ředitelkou organizace
IČ: 71216642
DIČ: CZ71216642
Bankovní spoj.: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 191654102/0300
zapsaná v obchodním rejstříku u KS Ostrava, odd. Pr, vložka č. 959

Forma organizace
Právní formou organizace je příspěvková organizace.

Statutární orgán
Statutárním orgánem zřizované organizace je ředitel.

Vymezení hlavního účelu zařízení a předmětu činnosti organizace

1. Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vybraných služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, které je obec povinna zajistit v samostatné působnosti.

2. Hlavní činnost (předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu):
Poskytuje terénní, ambulantní a pobytové sociální služby osobám ohroženým sociálním vyloučením v důsledku nepříznivé životní situace, včetně zajištění provozu Domova pro matky s dětmi na ulici Dělnická  386/30 v Ostravě – Porubě a Azylového zařízení na ulici Vřesinská 2230/5 v Ostravě – Porubě a dále napomáhání sociálnímu začlenění a zmírnění dopadu sociální izolace.
U níže vyjmenovaných registrovaných služeb sociální péče a sociální prevence organizace zajišťuje základní činnosti ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, včetně poskytování vybraných fakultativních činností.

3. Doplňková činnost

 • organizace a pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí a aktivit

Vedení organizace


Ing. Simona Malinová
ředitelka
Průběžná 6222/122, Ostrava-Poruba, 708 00
telefon 593 035 135
e-mail: simona.malinova@cssporuba.cz

Ing. Martina Nováková
vedoucí úseku správního a ekonomického
zástupce ředitelky ve věcech správních a ekonomických
Průběžná 6222/122, Ostrava-Poruba, 708 00
telefon 593 035 139
e-mail: martina.novakova@cssporuba.cz

Mgr. Vít Svozil
vedoucí Služeb sociální péče
Průběžná 6222/122, Ostrava-Poruba, 708 00 
telefon 593 035 142
mobil: 739 408 177
e-mail: vit.svozil@cssporuba.cz 

Bc. Darina Kašperlíková

vedoucí Domova pro matky s dětmi
Dělnická 386/30, Ostrava-Poruba, 708 00
telefon 593 035 152
e-mail: darina.kasperlikova@cssporuba.cz

Bc. Eva Bocviňoková
vedoucí Azylového zařízení
Vřesinská 2230/5, Ostrava-Poruba, 708 00
telefon 596 630 208
e-mail: eva.bocvinokova@cssporuba.cz

Zařízení organizace

 • Domov pro matky s dětmi, Dělnická 386/30, Ostrava-Poruba, 708 00 telefon 596 916 028
 • Azylové zařízení, Vřesinská 2230/5, Ostrava-Poruba, 708 00 telefon 596 911 611

Služby, které příspěvková organizace poskytuje:

 • Pečovatelská služba se sídlem na ul. Průběžná 6222/122, Ostrava-Poruba, 708 00 telefon 593 035 141
  včetně Domu s pečovatelskou službou ASTRA, I. Sekaniny 1812/16, Ostrava-Poruba, telefon 596 944 311
  včetně Domu s pečovatelskou službou Průběžná, ul. Průběžná 6222/122, Ostrava-Poruba, telefon 593 035 141
 • Centrum denních služeb se sídlem v Domě s pečovatelskou službou ASTRA, I. Sekaniny 1812/16, Ostrava-Poruba, telefon 593 035 149
 • Domov pro matky s dětmi se sídlem Dělnická 386/30, Ostrava-Poruba, telefon 596 916 028
 • Azylové zařízení se sídlem Vřesinská 2230/5, Ostrava-Poruba, telefon 596 911 611

Kde nás najdete:

e-mail: cssporuba@cssporuba.cz
webové stránky: www.cssporuba.cz